Sjovloerdag - Vedtæger

Foreningen

 

SJOV LØRDAG

 

VEDTÆGTER FOR

 

Foreningen Sjov Lørdag 

- vedtaget på stiftende generalforsamling 11.11.1999  

- ændret på generalforsamling 23.02.11, 23.04.2013, 07.04.201408.04.2015 og 20.03.2017

 

§ 1

Foreningens navn er Sjov Lørdag.

Foreningen er hjemhørende i Vejen Kommune.

 

§ 2

Foreningens målsætning er:

-          at tilbyde ”åben-hal” arrangementer i week-enden for unge fra 5. kl. og opefter

-          at tilbyde fysisk aktivitet og samvær uden den store styring og organisering med udgangspunkt i de unges behov

-          at afvikle arrangementer i trygge rammer, med tilstedeværelsen af voksne ansvarlige og uden alkohol eller andre rusmidler.

 

§ 3

Enhver som sympatiserer med foreningens formål kan blive  voksenhjælper. 

Der indhentes børneattest i henhold til gældende lovgivning 

 

§ 4

Hvis et medlem gør brud på foreningens regler eller på den tone, der bør herske i foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende.

 

§ 5

Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6

Aldersgrænser og andre betingelser for deltagelse i arrangementer     fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7

Bestyrelsen består af minimum 4 medlemmer. 

Heraf er et medlem udpeget blandt Vejen Idrætscenters personale. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at der vælges 2 på de lige år og minimum 1 på de ulige år.  

Desuden vælges 1 suppleant for bestyrelsen. Suppleanten vælges for et år ad gangen.  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og medlem. 

Formanden udpeges blandt de minimum tre, der vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fastlægger egen forretningsorden. 

 

På generalforsamlingen vælges desuden en revisor og en suppleant for denne. 

Begge vælges for et år ad gangen. 

 

Valgbar til bestyrelsen og som revisor er personer, der er fyldt 25 år. 


§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes senest den 30. april.

Forslag, der ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, som annonceres på foreningens hjemmeside og Facebook 4 uger før afholdelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 aktive voksenhjælper i indeværende sæson forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at skriftligt krav herom er bestyrelsen i hænde og varsles minimum 14 dage før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende.

Til ændring af vedtægter kræves dog min. 2/3 flertal. Stemmeberettigede er fremmødte voksenhjælper som har været aktiv i indeværende sæson over 18 år.

 

§ 9

Dagsorden for generalforsamlingen er

-          Valg af stemmeudvalg på min. 2 personer

-          Valg af dirigent

-          Formandens beretning

-          Fremlæggelse af revideret regnskab

-          Kassererens beretning

-          Budget og planer for det kommende år

-          Indkomne forslag

-          Valg af bestyrelse

-          Valg af suppleant til bestyrelsen

-          Valg af revisor og revisorsuppleant

-          Eventuelt

 

§ 10

Formanden varetager den daglige ledelse og ved dennes fravær træder næstformanden til. 

 

Kassereren fører regnskab, der løber fra 1. marts til ultimo februar. 

Regnskab forelægges bestyrelsen, når denne ønsker det. 

Kassebeholdningen indsættes, bortset fra en mindre kontantbeholdning på konto i pengeinstitut. 

Kassereren og formanden kan som de eneste trække beløb på denne konto. 

Låneoptagelse herunder udvidelse af evt. kassekredit kan kun foretages ved fuldmagt fra generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen er myndig, når mindst 2 medlemmer er til stede. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Bestyrelsen fører protokollen. Alle bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen refereres. 

 

§ 11

Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved foreningens nedlæggelse går eventuel kapital til lokalt ungdomsarbejde efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse.

 

 
Panel titel
Antal besøg: 316101

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-0.1561598777771sekunder